What's New

Tuarascáil an Phríomhchigire

Sheol an tAire Bruton Tuarascáíl an Phríomhchigire le déanaí ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tugann an Tuarascáil achoimre ar na torthaí ó nach mór 5,000 cigireacht i scoileanna agus i lárionaid oideachais sa tréimhse Eanáir 2013 go Meitheamh 2016. Tá an turascáil iomláin ar fáil anseo agus tá achoimre fheidhmeach de ar fail anseo.

Seicliosta Reachtúil agus Rialála

Tá seicliosta reachtúil agus rialála chun dáta foilsithe agus ar fáil anseo.

Ba chóir do bhordanna an seicliosta seo a chomhlánú mar aguisín dá tuairisc FMS. Tá sé i gceist go gcabhródh an seicliosta seo leis an mbord a freagreachtaí ceannaireachta agus bainistíochta a chur i gcríoch, faoi mar a leagtar amach san Acht Oideachais (1998) agus i gcomhthéásc a scoil féin