What's New

Tuarascáil an Phríomhchigire

Sheol an tAire Bruton Tuarascáíl an Phríomhchigire le déanaí ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tugann an Tuarascáil achoimre ar na torthaí ó nach mór 5,000 cigireacht i scoileanna agus i lárionaid oideachais sa tréimhse Eanáir 2013 go Meitheamh 2016. Tá an turascáil iomláin ar fáil anseo agus tá achoimre fheidhmeach de ar fail anseo.

Seicliosta Reachtúil agus Rialála

Tá seicliosta reachtúil agus rialála chun dáta foilsithe agus ar fáil anseo.

Ba chóir do bhordanna an seicliosta seo a chomhlánú mar aguisín dá tuairisc FMS. Tá sé i gceist go gcabhródh an seicliosta seo leis an mbord a freagreachtaí ceannaireachta agus bainistíochta a chur i gcríoch, faoi mar a leagtar amach san Acht Oideachais (1998) agus i gcomhthéásc a scoil féin

Cuairteanna Comhairleacha

Tá cigirí ar fáil chun cuairteanna comhairleacha a thabhairt ar bhunscoileanna agus ar iarbhunscoileanna le dul chun cinn phróisis FMS a phlé agus chun tacaíocht a thabhairt don scoil maidir le húsáid Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016.  Tabharfaidh an cigire cuairt ar an scoil ar dháta agus ag am socraithe agus buailfear leis an bpríomhoide agus baill eile den bhfoireann bhainistíochta inscoile. Beidh plé comhairleach ag baint leis an gcuairt ar dhul chun cinn phróisis FMS na scoile, lena n-áirítear an bealach gur féidir leis an scoil úsáid a bhaint as Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 le tacaíocht a thabhairt don bpróiseas. Continue reading ‘Cuairteanna Comhairleacha’