What's New

Seimineár Gréasáin Nua

Tá seimineár greasáin nua ar fáil, d’árbh ainm, Ag Breathnú ar an Scoil Againne – An Creat Cáilíochta. Curieann sé an creat cáilíochta i láthair agus tugann sé smaointe faoina usáid chun cuidiú leis an bprociéis FMS. Tá sé ar fail anseo.

SSE Seminars – Spring 2018

Tá an Chigireacht ag eagrú seimineáir do phríomhoidí bunscoile atá ag feidmiú mar cheannairí ar an bproiséas FMS ina scoileanna.  Tionólfar na seimineáir sna  hIonaid Oideachais seo a leanas: an Uaimh, An Charraig Dubh, Gaillimh, Port Láirge, Áth Luain, Corcaigh agus Tír Chonaill.  Tuilleadh eolais ar fáil anseo.

Imlitir 0016/2018

Foilsíodh imlitir 0016/2018 i mí Márta 2018. Tugtar soiléiriú ar an gcaoi inar chóir do bhunscoileanna athghabháil don phróiseas FMS idir seo agus 2020. Leasaíonn sé an méíd focús atá ag teastail i mbunscoileanna, afách, fanann an treoir agus an chomhairle a tugadh in Imlitir 0039/2016 i bhfeidhm. Tá sé ar fail le haghaidh íoslódáil here.

SSE Update 10

Foilsíodh SSE Update 10 le deánaí. Tá an leagan seo i mBéarla agus tugann sé cabhair do scoileanna dul i ngleic leis an bprocéis féin-mheastóireachta arís. Tá sé ar fáil anseo anseo.

Tuarascáil an Phríomhchigire

Sheol an tAire Bruton Tuarascáíl an Phríomhchigire le déanaí ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna. Tugann an Tuarascáil achoimre ar na torthaí ó nach mór 5,000 cigireacht i scoileanna agus i lárionaid oideachais sa tréimhse Eanáir 2013 go Meitheamh 2016. Tá an turascáil iomláin ar fáil anseo agus tá achoimre fheidhmeach de ar fail anseo.