FMS 2016 – 2020

I 2012, iarradh ar gach bunscoil in Éirinn tús a chur le próiseas Féinmheastóireachta Scoile (FMS). Sa chéad chuid, dhírigh na scoileanna ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim agus ba chabhair é an próiseas FMS chun láidreachtaí agus réimsí inar theastaigh forbairt araon a aithint. Tríd an bpróiseas FMS is féidir le scoileanna pleanáil chórasach a dhéanamh chun athruithe a chur i ngníomh agus monatóireacht a dhéanamh ar na hathruithe sin agus feabhsúcháin a dhéanamh i réimsí cleachtais a aithníodh mar réimsí tús áite.

Idir 2012 agus 2016, rinne an Chigireacht plé leanúnach leis na comhpháirtithe oideachais agus iarradh aiseolas ó scoileanna ar an bpróiseas féin agus ar shlite chun é a fheabhsú. Foilsíodh imlitir nua FMS agus ábhair nua acmhainne mar thacú do scoileanna sa dara céim den FMS ó 2016 go 2020. Gheofar ar an leathanach seo doiciméid agus acmhainní a thacóidh le scoileanna agus iad ag dul isteach sa dara céim den FMS. Déanfar é a nuashonrú sna seachtainí agus sna míonna amach romhainn. Roghnaigh an mhionsamhail thíos le tuilleadh a fhoghlaim.

Imlitreacha

Eisíodh Imlitir 0039/2016 i Meitheamh 2016 agus liostaíodh na rudaí is gá do bhunscoileanna a dhéanamh,  agus iad i mbun féinmheastóireachta scoile ar theagasc agus foghlaim idir 2016 agus 2020.

Gheofar an imlitir le híoslódáil anseo.

Foilsíodh imlitir 0016/2018 i mí Márta 2018. Tugtar soiléiriú ar an gcaoi inar chóir do bhunscoileanna athghabháil don phróiseas FMS idir seo agus 2020. Leasaíonn sé an méíd focús atá ag teastail i mbunscoileanna, afách, fanann an treoir agus an chomhairle a tugadh in Imlitir 0039/2016 i bhfeidhm. Tá sé ar fail le haghaidh íoslódáil here.

Treoirlínte FMS

Tá Treoirlínte athcheartaithe FMS curtha i dtoll a chéile ag an gCigireacht, inar cuireadh san áireamh imlitir 0039/2016 agus an t-aiseolas a fuarthas ó na scoileanna agus na comhpháirtithe oideachais. Ceapadh na treoirlínte seo mar chabhair do na bunscoileanna agus iad ag díriú ar an dara chuid den fhéinmheastóireacht scoile idir 2016 agus 2020.

Gheofar na Treoirlínte Bunscoile le híoslódáil anseo.

Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016

Tá Creat Cáilíochta nua do na Scoileanna curtha i dtoll a chéile ag an gCigireacht, agus foilsíodh é in Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016  Creat Cáilíochta do Bhunscoileanna. Gheofar sna treoirlínte seo sraith caighdeán, atá idir aontaithe agus chomhtháite, a chlúdaíonn an dá dhiminsean d’obair na scoileanna: teagasc agus foghlaim ar thaobh amháin agus ceannaireacht agus bainistíocht ar an taobh eile. Ar an gCreat Cáilíochta a bhunófar obair na gcigirí agus iad i mbun monatóireachta agus tuairisciú ar obair na scoileanna. Tacóidh diminsean teagaisc agus foghlama an chreata le scoileanna agus iad i mbun an phróisis féinmheastóireachta.

Gheofar Ag Breathnú ar an Scoil Againne 2016 Creat Cáilíochta do Bunscoileanna le híoslódáil anseo.